Tekstfelt: Gå til Forlaget Genspejling
Tekstfelt: Magt uden kontrol og appel
Tekstfelt: Om Christian J.D. Dirksen
Tekstfelt: Baggrunden for bøgerne
Tekstfelt: Forfatter og forlægger
Alternativ proces: Udgivelser
Alternativ proces: Forfatteren
Alternativ proces: Forlaget

Fra: Per Nonboe [mailto:PN@dbc.dk]
Sendt: 20. januar 2015 14:57
Til: 'Forlaget Genspejling'
Emne: SV: Vedr. "Kvit" (begæring om aktindsigt )

Forlaget Genspejlings henvendelse har drejet sig om aktindsigt i sagsbehandlingen og denne forpligtelse har DBC opfyldt med fremsendelse af alle dokumenter i sagen. Vi anser derfor vores forpligtelser i henhold til Offentlighedsloven for opfyldt.

Med hensyn til revurdering ser vi ingen grund til dette, da der ikke foreligger nye oplysninger.

På DBC har vi d.d. modtaget en klage over mangelfuld besvarelse af begæring om aktindsigt stilet til Kulturministeriet. Jeg går ud fra, at Forlaget Genspejling selv sender klagen med tilhørende bilag til Kulturministeriet.

Venlig hilsen


Per Nonboe
Teamleder - Team BLY (Bøger og Lyd)

 

Fra: Forlaget Genspejling [mailto:forlag@genspejling.dk]
Sendt: 20. januar 2015 15:40
Til: 'Per Nonboe'
Emne: SV: Vedr. "Kvit" (begæring om aktindsigt )

Til DBC som myndighed: Bedes videresendt til ansvarlig chef.

Som det fremgår af undertegnedes formelle klage, er den fremsendt skriftligt til Kulturministeriet via DBC i henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen §37 som DBC selv har henvist til og derfor burde være bekendt med. Da dette åbenbart ikke er tilfældet, indsættes paragraffens ordlyd herunder:

§ 37. Afgørelser om aktindsigt kan påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører.

Stk. 2. Klagen fremsendes til den myndighed m.v., hvis afgørelse der klages over. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen videresende sagen og dens dokumenter til klageinstansen.

 

DBC er således forpligtet til efter endt sagsbehandling at videresende hele sagen og dens dokumenter til klageinstansen, som i dette tilfælde er Kulturministeriet.

Jeg noterer mig at dette forsøg på at afvise at videresende sagen er fremsendt ved mail og ikke i en skriftlig form der ved autentisk underskrift kunne sikre afsenderens identitet, samt at det – selv ved autentisk afsender – ser ud til at komme fra en person der efter det foreliggende er, eller kan være, part i sagen, hvilket umiddelbart findes uacceptabelt.

Med venlig hilsen.

Christian J.D. Dirksen

Fra: Finn Andersen [mailto:fan@dbc.dk]
Sendt: 22. januar 2015 13:23
Til: 'forlag@genspejling.dk'
Emne: VS: Vedr. "Kvit" (begæring om aktindsigt )

Til Christian J.D. Dirksen, Forlaget Genspejling

Jeg har modtaget nedenstående korrespondance, samt hele det af forlaget fremsendte materiale, og har på den baggrund grundigt sat mig ind i sagen, undersøgt alt relevant og kan oplyse følgende:

Dansk Bibliotekscenter A/S (DBC) er ikke en myndighed, men et aktieselskab. Vi har en række undtagelser fra Offentlighedsloven, herunder at der ingen klageinstans er, hvilket DBC har redegjort for i vores første henvendelse d. 14/1 2015 kl. 13:22. Konklusionen er derfor, at Kulturministeriet ikke er klageinstans, og at vi ikke er forpligtet til at videresende din klage.

Efter min gennemgang af sagen kan jeg desuden konkludere:

Alle sagens akter som omfattet af Offentlighedsloven er fremlagt, og der er intet tilbageholdt.

Kommentaren til bogen Kvit,  som er fremsendt til forlaget ved svaret d. 14/1 2015 kl. 13:22, er skrevet af ekstern konsulent.

DBC’s medarbejder på denne sag har i alle henseender handlet korrekt, samt opfyldt alle sine forpligtelser jf. Offentlighedsloven.

Sagen betragtes som endegyldigt afsluttet.

Mvh.

Finn Andersen

HR- & Økonomidirektør

DBC A/S, Tempovej 7-11, DK-2750 Ballerup

Tlf. +45 44 86 77 77 Mob. +45 20 71 30 15

 

 

Alternativ proces: Retur
Alternativ proces: Velkommen
Alternativ proces: DBC-sagen