Tekstfelt: Gå til Forlaget Genspejling
Tekstfelt: Magt uden kontrol og appel
Tekstfelt: Om Christian J.D. Dirksen
Tekstfelt: Baggrunden for bøgerne
Tekstfelt: Forfatter og forlægger
Alternativ proces: Udgivelser
Alternativ proces: Forfatteren
Alternativ proces: Forlaget
Alternativ proces: Velkommen
Alternativ proces: DBC-sagen
Alternativ proces: Aktindsigt

Begrundelse for begæring om aktindsigt hos Kulturstyrelsen

Kulturstyrelsen skrev i sit brev fra den 29. september 2015 bl.a.:
”Kulturministeriet og Kulturstyrelsen … forventer, at DBC efterlever de afgørelser, som ombudsmanden træffer, og … Kulturministeriet vil tage sagen op, såfremt det skønnes, at der finder systematiske lovovertrædelser sted på området.

Kulturministeriet finder dog ikke grundlag for, at dette er tilfældet i den foreliggende sag.”

I mit brev af 3. oktober 2015 til Kulturstyrelsen bad jeg bl.a. om dokumentation for at denne vurdering rent faktisk var Kulturministeriets, men henvendelsen blev ikke besvaret.

Efter fire måneders ventetid søgte jeg derfor den 1. februar 2016 aktindsigt for at konsolidere eller afkræfte den anførte vurdering.

Høringssvaret bekræfter at Kulturstyrelsen og ministeriet ikke har kommunikeret sammen om sagen, men også at styrelsen heller ikke har haft kontakt med DBC. Konklusionen må være at det dermed ikke er Kulturministeriet men alene Kulturstyrelsen som har ’vurderet’ at DBC ikke har foretaget systematiske lovovertrædelser.
Tværtimod har ministeriet i det citerede brev af 26. oktober 2015 lovet at vende tilbage med netop en sådan vurdering, og Kulturstyrelsens svar synes dermed at mangle både sagsbehandling og saglighed.

Alternativ proces: Retur